جمعه, 28 خرداد 1400
  • ساعت : ۲۰:۵۸:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ 
تیم ارزیابان اعتبار بخشی آموزشی وزارت بهداشت از بیمارستان دكتر شریعتی بازدید و برنامه های آموزشی بیمارستان را مورد ارزیابی قرار دادند

براساس برنامه های اعتبار بخشی وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تیم ارزیابان اعتبار بخشی آموزشی وزارتخانه متبوع از بیمارستان دکتر شریعتی بازدید و برنامه های آموزشی بیمارستان را مورد ارزیابی قرار دادند.
 دکتر کشاورز ریاست بیمارستان  ضمن بیان رسالت، چشم انداز و معرفی بیمارستان، گزارش مبسوطی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده را به اطلاع ارزیابان اعتبار بخشی رساند.
 مسئول گروه ارزیاب اعتبار بخشی وزارت بهداشت نیز، ضمن بیان اهداف اعتبار بخشی، برنامه های بازدید اعتبار بخشی بیمارستان را تشریح کرد.

 تیم ارزیاب وزارتی پس از پایان جلسه ضمن قدردانی از همکاری و تلاش مسئولان آن بیمارستان، به تفکیک از بخش های مختلف آموزشی و درمانی بازدید و در خصوص سنجه های اعتبار بخشی مستندات و مشاهدات و ... خود را ثبت نمودند.

V6.0.5.0