hiv
برنامه هاي هفته جهاني ايدز در بيمارستان دكتر علي شريعتي به مناسبت هفته جهاني ايدز 8 تا 14 اذر ماه 96 جهت افزايش آگاهي عموم مردم در ارتباط با بيماري ايدز برنامه‌هاي آموزشي به شرح ذيل در اين مركز انجام شد
 
  1. برگزاري كارگاه آموزشي ايدز همراه با ارائه پمفلت و بروشور براي مراجعان در كتابخانه بيمارستان
  2. آموزش همگاني به مراجعان به درمانگاه تخصصي و درمانگاه قلب و درمانگاه زنان در ارتباط با بيماري ايدز
  3. آموزش چهره به چهره به بيماران بستري در بخش ‌ها درباره ايدز و راههاي پيشگيري از اين بيماري
  4. ارائه پمفلت و بروشور به كليه مراجعان به بيمارستان توسط واحد ترياژ و پذيرش درمانگاه‌ها
  5. الصاق نماد ايدز براي كليه پرسنل بخش‌ها در تاريخ 11/9/96
  6. ارائه پمفلت و بروشور و ماهنامه ايدز به كليه بيماران بستري در بخش‌ها
  7. نصب پيام‌ها و جملات كوتاه آموزشي در ارتباط با ايدز و پيشگيري از اين بيماري در بردهاي آموزشي بخش‌ها و درمانگاه‌ها
                8. پخش فيلم آموزشي در ارتباط با بيماري ايدز در بخش‌ها و درمانگاه‌ها
بيشتر
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:26:08

تصویر ها