کسب رتبه اول بیمارستان دکتر شریعتی در دو رنکینگ جداگانه بیمارستان های استان البرز در واحد تجهیزات پزشکی در هر دو رتبه بندی بر اساس ایندکس بهبود کاهش هزینه تعمیرات و در رتبه بندی بر اساس شاخص های      12 گانه بیمارستان دکتر شریعتی رتبه اول را کسب نموده است .
لذا دکتر حمید رئیس بیمارستان دکتر شریعتی با اهدای لوح تقدیر و پاداش از خانم مهندس فاطمه دانش قدمی تقدیر نمود .

بيشتر
چهارشنبه 1 فروردين 1397   16:37:57

تصویر ها