يكشنبه 1 اسفند 1395 راهنمای تصویری بخش ها
بعد از ورود به اورژانس سمت راست واحد تریاژ و در سمت چپ پذیرش قرار دارد.
اورژانس
راهروی  منتهی به رادیو لوژی و آزمایشگاه
پذیرش آزمایشگاه
رادیولوژی
ورودی بخش ها
بخش مردان
ورودی بخش زنان و در سمت چپ بخش ccu
 
ایستگاه پرستاری بخش زنان
بخش icu
انتهای بخش مردان-بخشccu
زیر زمین- واحد مدارک پزشکی
زایشگاه
دارو خانه و واحد ترخیص - روبروی اورژانس
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397   15:34:31