شنبه 30 بهمن 1395

رئیس بخش: دکتر علی شهیدی
سرپرستار بخش: خانم مهناز بختیاری
جانشین سرپرستار: خانم مریم احمد وندتعدا اتاق عمل فعال: 3
تعداد پرسنل بیهوشی: 15
تعداد پرسنل اتاق عمل: 14
تعداد پرستار: 1
تعداد کارشناس اتاق عمل: 1
تعداد کمک پرستار: 1
تعداد بهیار: 2
تعداد خدمات : 2
منشی: 1

دوشنبه 1 مرداد 1397   20:23:38