شنبه 30 بهمن 1395

رئیس بیمارستان:

دکتر غلامرضا حمید

پزشک متخصص داخلی

مدیر بیمارستان:

آقای کاظم نصیری

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیر بخش پرستاری:

آقای محسن تفتیان

کارشناس پرستاری

دوشنبه 1 مرداد 1397   20:24:35