پنجشنبه 28 بهمن 1395 مددجو در بدو ورود به بیمارستان پس از کسب آگاهی های لازم توسط کارکنان و یا از طریق آشنایی قبلی با مرکز ، به واحد پذیرش مراجعه نموده و با ارائه مدارک لازم ( کپی شناسنامه و کارت ملی ، کپی دفترچه بیمه ، پر کردن فرمهای مربوطه و ... )  به واحد پذیرش از طریق طرح خوشامدگویی به همراه یکی از کمک بهیاران وارد بخش می شود و آشنایی های لازم را با بخش و قوانین موجود به دست می آورد . پس از استقرار در بخش مطابق با شرح حال وی مراقبت های درمان و یا در صورت نیاز جراحی بر روی وی انجام می شود. در زمان ترخیص نیز آموزش های لازم در رابطه با بیماری فرد به وی ارائه می شود.
 


مدارک لازم جهت بستری پذیرش


1-همراه داشتن دستور بستری از پزشک مربوطه
2-همراه داشتن کپی از شناسنامه برگ اول و دوم بیمار و خانواده درجه یک بیمار
3- اگر کودک بودهمراه داشتن شناسنامه پدر الزامی استمدارک لازم جهت ترخیص بیمار
 
بیمارانی که طبق دستور پزشک معالج ترخیص می شوند پرونده بیمار به همراه خلاصه پرونده پس از جمع آوری به واحد ترخیص ارسال می گردد . پس از گرفتن صورتحساب بیمار در این واحد ، همراه بیمار جهت تسویه حساب به واحد صندوق مراجعه می نماید . لازم به ذکر است ساعات ترخیص بیماران 11 تا 12 می باشد.

 
 
مدارک مورد نیاز جهت ترخیص بیمار ( اتاق اطفال )

 
  1. کپی صفحه اول دفترچه بیمار
  1. کپی صفحه اول دفترچه بیمه مادر
  1. کپی صفحه اول شناسنامه بیمار
  1. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه پدر
  1. در صورت بیمه نبودن کپی شناسنامه بیمار و پدر الزامی است
 
مدارک مورد نیاز جهت ترخیص بیمار

 
  1. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمار و همسرش
  1. کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار
  1. در صورت بیمه نبودن کپی شناسنامه الزامیست
 
مدارک مورد نیاز جهت ترخیص (بخش زایمان)

 
  1. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه مادر و پدر
  1. در صورت بیمه نبودن کپی شناسنامه الزامیست

 
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:14:49