پنجشنبه 28 بهمن 1395 با استعانت از خداوند متعال و تحت عنایات خاصه حضرت ولیعصر ( عج ) و در پرتو تعهد و تخصص کارکنان و در مسیر تحقق اهداف طرح تحول نظام سلامت،
بیمارستانی خواهد بود: پیشرفته ، با جایگاه اول از نظر میزان ارتقاء  کیفیت خدمات درمانی در سطح استان ، با هویت انقلابی و جهادی ، و موثر در تامین سلامت همگانی و دارای تعامل پویا با کلیه پزشکان و کادر درمانی و پشتیبانی و بیماران و همراه.
بیمارستان در افق چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت :
  • احراز جایگاه اول ارائه خدمات درمانیبا تاکید بر اصل تنوع لازم و نگرش جدی به رویکردهای نوین مدیریت بیمارستانی .
  • دارای هویت انقلابی و جهادیمبتنی بر ارزش های اسلامی ، اندیشه های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و متکی بر نظم و روحیه جهادی.
  • موثر در تامین سلامت همگانیبا تحکیم الگوی سلامت خانواده با تاکید بر فرصت های برابر و حفظ کرامت و حقوق انسانها با بهره مندی از قدرت هوشمند بیمارستان .
  • دارای تعامل پویابا دانشگاه علوم پزشکی استان و بیمارستانها و مراکز خدمات درمانی ،پزشکان ،کادر درمانی،بیماران و همراه ،بر اساس اصول و ارزشهای اسلامی خصوصا اخلاق پزشکی ، صحت و سلامت .
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:14:20