پنجشنبه 28 بهمن 1395
مسئولیت پذیری و پاسخگویی، عدالت محوری ،قانون گرایی، امانتداری، اشاعه فرهنگ ارتقاء سلامت ،همگام با دانش روز بودن،کاهش پرداخت از جیب بیمار،احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان   ، ارتقاء مستمر کیفیت ،نوآوری و ابتکار، نظم و انضباط، شور و نشاط
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:19:31