پنجشنبه 28 بهمن 1395
بیمارستان  تخصصی دکتر علی شریعتی واقع در استان البرز(شهر کرج) با مد نظر قرار دادن ارزشها و الگوهای اسلامی با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب ،تجهیزات پزشکی به روز ضمن  توجه به ایمنی بیماران وکارکنان  وخواسته هاودیدگاههای آنان  ، مسائل زیست محیطی وحقوق شهروندی به  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب  به کلیه مراجعین می پردازد.
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:21:39