پنجشنبه 28 بهمن 1395  پزشکان بیمارستان دکتر علی شریعتی:


جراح
عمومی

عفونی
اعصاب و روان
بیهوشی

زنان
نورولوژی
پوست
طب
اورژانس
نفرولوژی
اطفال
داخلی
قلب و
عروق
گوش و حلق و
بینی
اورتوپد
اورولوژی
چشم 
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:13:34