پنجشنبه 28 بهمن 1395 بیمه ها و موسسات طرف قرار داد
 

 
اسامی بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان:
  •  بیمه تامین اجتماعی
  •  بیمه خدمات درمانی
  •  بیمه کمیته امداد
  • بیمه نیروهای مسلح
اسامی بیمه های تکمیلی طرف قرارداد با بیمارستان:
  •   رجا شیمی
  • مجتمع صنعتی میلاد
  • شهید باقری
  • سپاه امام حسن مجتبی
  • امور زندانها
  • کمپ معتادین البرز
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:16:22