پنجشنبه 28 بهمن 1395 راهنمای پذیرش بیماران بستری  
            روند پذیرش بیماران بستری  
 
1-مراجعه بیمار با دستوربترس به واحد ترخیص
2-بررسی نوع بیمه بیمار (بیمارستان طرف قراداد بابیمه های تامین اجتماعی-خدمات درمانی-نیروهای مسلح وکمیته امداد میباشد)وتعیین ودیعه جهت بستری توسط مسئول ترخیص
3-مراجعه به صندوق
4-مراجعه به پذیرش وارائه کارت ملی یا شناسنامه و مدارک بیمه ای
5- تشکیل پرونده بیمار واخذ رضایت عمل ازبیمار
6-ارجاع بیمار به بخش مربوطه
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:22:59