پنجشنبه 28 بهمن 1395 راهنمای مراجعات سرپایی

راهنمای مراجعات سرپایی

 
1-مراجعه بیمار به تریاژوسپس مراجعه به پذیرش وثبت مشخصات بیمار
2-بیمارستان طرف قراداد بابیمه های تامین اجتماعی-خدمات درمانی-نیروهای مسلح وکمیته امداد میباشد
3-مراجعه به صندوق
4-مراجعه به پزشک
5-چنانچه بیمارنیاز به تحت نظرشدن نداشته باشد ترخیص شده درغیراینصورت با دوبرگه دستورکارت اورژانس پزشک ودوبرگ کپی ازصفحه اول دفترچه وکپی کارت ملی (درمورد تصادفات الزامی می باشد)به پذیرش مراجعه می کند
6-تشکیل کارت اورژانس وتحویل به کادردرمانی
دوشنبه 1 مرداد 1397   20:20:45