بحران1

بحران3

بحران4

بحران2
برگزاري جلسه اي در خصوص بحران زلزله غرب كشور با حضور جمعي از مسئولين استان البرز جلسه اي در خحصوص بحران زلزله غرب كشورر با حضور دكتر بابايي رياست محترم مركز فوريت هاي پزشكي 115 و مهندس جعفري مسئول محترم ستاد بحران كرج، دكتر تاريقلي شهردار محترم كرج و آقاي حيدر پور رييس محترم شوراي ماهدشت  در محل دفتر رياست بيمارستان شريعتي با حضور رياست ومديريت محترم بيمارستان برگزار گرديد.
بيشتر
چهارشنبه 27 دي 1396   21:35:16

تصویر ها