شنبه 30 بهمن 1395

رئیس بیمارستان:

دکتر غلامرضا حمید

پزشک متخصص داخلی

مدیر بیمارستان:

آقای کاظم نصیری

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیر بخش پرستاری:

آقای محسن تفتیان

کارشناس پرستاری

چهارشنبه 27 دي 1396   21:29:18