پنجشنبه 28 بهمن 1395 مدارک مورد نیاز جهت گواهی ولادت:
 

* حضور پدر یا مادر نوزاد


*  اصل شناسنامه پدر و مادر نوزاد


*  اصل کارت ملی پدر و مادر نوزاد


*  کارت ترخیص مادر نوزاد از بیمارستان

چهارشنبه 27 دي 1396   21:14:29