اخبار و اطلاعیه ها
جشنواره ترويج تغذيه با شير مادر با هدف آشنايي والدين با مزاياي شير مادر و رواج شيردهي مادران به مدت 3 روز در بيمارستان شريعتي برگزار گرديد و در اين جشنواره اقدامات ذيل انجام گرديد:
1- اطلاع رساني تشكيل غرفه مادران براي شركت در جشنواره
2- برگزاري غرفه تغذيه با شير مادر به مدت 3 روز از 14 لغايت 16 مرداد
3- تهيه پمفلت هاي آموزشي
4- آموزش مزاياي شير مادر در جشنواره به والدين
5- آموزش والدين با  خود مراقبتي مادر و نوزاد 


 
عكس هاي مرتبط :

چهارشنبه 27 دي 1396   21:32:29

تصویر ها